Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 

Ruilen of Retourneren:

Is ruilen of retourneren mogelijk?
Ja, maar let op dit kan alleen binnen 14 dagen  U betaald echter wel de verzendkosten van het retour zenden zelf.de door ons betaalde verzendkosten worden door ons aan de klant door berekend.


Mocht u echter een ruiling doen van een artikel met 4.95 aan verzendkosten.en een artikel terug willen met 6.95 aan verzendkosten dan dient het verschil wel te worden bij betaald. mocht het totaal onder de 75€ vallen.

Er kan niet worden geruild of geretourneerd worden indien: 
- ruil- of retourzendingen niet binnen 14 dagen na ontvangst zijn aangemeld per email en/of niet direct zijn verstuurd
- kleding gedragen en/of gewassen is
- het artikel gebruikt is
- u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
- u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd
- de originele labels zijn verwijderd
- de verpakking ontbreekt of is kapot
- afgeprijsde artikelen(vanaf 30% korting)

-de Splash About Nappy Liners zwemluier broekjes niet  kan worden geruild of geretourneerd. 
Type fouten op de website onder voorbehoud.

Ik wil een artikel ruilen, wat moet ik doen?
Stuur ons eerst een mailtje naar info@kleutersenpeuters.nl
 onder vermelding van het factuurnummer. Vermeld in het mailtje welk artikel u wilt ruilen en wat u ervoor in de plaats wilt. Wij kunnen dit artikel dan alvast voor u reserveren. Stuur daarna direct het te ruilen artikel (voldoende gefrankeerd) naar ons op. Voeg een briefje met uw adres, naam en factuurnummer of een kopie van de factuur bij de zending. Vermeld a u b duidelijk wat u wilt ruilen en wat u ervoor in de plaats wilt ontvangen. De portokosten voor het terug sturen worden niet door ons vergoed.
Zodra wij uw zending in goede staat hebben ontvangen, zullen wij het vervangende artikel zo spoedig mogelijk naar u toesturen.
Als u een artikel wilt ruilen dat u met brievenbuspost heeft ontvangen en u wilt er een artikel voor terug dat alleen met pakketpost kan worden verstuurd, dan worden deze verzendkosten niet door ons vergoed.u dient daarvoor nog extra porto kosten bij te betalen.
- Onvoldoende of niet gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd en zullen dus door de Post NL naar u retour gestuurd worden.
- Retourzendingen, welke buiten de retour termijn van 14 dagen (dus te laat) verzonden worden (datum poststempel is bindend), zullen niet worden geruild en worden automatisch eigendom van le garcon & femme designs.
- De door u gemaakte portokosten voor het terug sturen bij ruilen of retourneren worden niet door ons vergoed.evenals bij annulering worden de bankkosten door ons in rekening gebracht
Betalen cq kosten

Bancaire kosten
Tarief
iDEAL
€ 0,49
Visa & MasterCard
Offerte via acquiring bank
min. tarief € 0,60
Maestro
2,45 %
Bankoverboeking
€ 0,39
Mister Cash
€ 0,25 + 2,0 %
Giropay
€ 0,25 + 2,0 %
SofortBanking
€ 0,15 + 1,0 %
Eenmalige machtiging
€ 0,20
Op eventuele fout geprijsde artikelen kan geen aanspraak gemaakt worden .FRANS

Retours ou échanges:

Retour ou l'échange est possible?
Oui, mais noter que ce n'est que dans les 8 jours suivant la réception de la commande et sous certaines conditions.

Il ne peut être échangé ou retourné si:
- Échange ou les retours sans reçu notifié par email et / ou ne sont pas immédiatement envoyés dans les 8 jours
- Porté des vêtements et / ou lavés
- L'article est utilisé
- Vous avez essayé de réparer le défaut
- Vous n'avez pas suivi les instructions
- Les étiquettes originaux sont supprimés
- L'emballage est manquant ou cassé
- Les articles en promotion

-Le Splash About Liners Nappy nager doublures de couches ne peuvent pas être échangés ou retournés.

Je veux échanger un article, que dois-je faire?
Envoyez un courriel à nous d'abord info@legarcon.nl citant le numéro de facture. S'il vous plaît indiquer dans l'email que l'article vous voulez faire du commerce et ce que vous voulez à sa place. On peut déjà réserver alors cet article est pour vous. Ensuite, envoyez instantanément échange article (port payé) à nous. Ajouter une note avec votre adresse, nom et numéro de facture ou une copie de la facture avec l'expédition. S'il vous plaît indiquer clairement ce que vous voulez faire du commerce et ce que vous faites pour recevoir à sa place. L'affranchissement pour renvoyer ne sera pas remboursé par nous.
Une fois que nous avons reçu votre envoi en bon état, nous enverrons l'article de remplacement à vous dès que possible.
Si vous voulez échanger avec boîte aux lettres que vous avez reçu poster un article et que vous voulez retourner un article qui ne peut être envoyé par colis postal sera expédier cet effet ne devrait pas avoir à payer des frais supplémentaires. Coûts nous vergoed.u
- Peu ou pas affranchissement sera refusée par nous et sera donc envoyé par retour PostNL.
- Retourne, qui a envoyé en dehors de la période de retour de 8 jours (trop tard) (cachet de la poste fait foi), ne seront pas crédités ou échangés et sont automatiquement détenues par le garcon et conceptions femme
- Les frais de port engagés par vous pour le retour à l'échange ou retour ne sera pas remboursé par nous.

Je veux retourner un article, que dois-je faire?
Envoyez un courriel à nous d'abord info@legarcon.nl citant le numéro de facture. S'il vous plaît indiquer dans l'e-mail que l'article que vous voulez retourner. Envoyer immédiatement après l'article de retour (port payé) à nous. Ajouter une note avec votre adresse, nom et numéro de facture ou une copie de la facture (écrit sur ce que vous voulez) l'envoi et aussi fournir vos coordonnées bancaires. Peut-être la raison pour laquelle vous voulez retourner.

Une fois que nous recevons votre retour en bon état, nous allons verschuldige montant dès que

Nous ne donnons pas de remboursement avant de vous obtenez un bon d'achat

1. Entrepreneur: la personne physique ou morale qui est membre de la boutique en ligne de produits certifiés et / ou services de la Fondation pour les consommateurs à distance;
ENGELS
Returns or Exchanges:

Return or exchange is possible?
Yes, but note this is only within 8 days of receipt of the order and under certain conditions.

It can not be exchanged or returned if:
- Exchange or returns no receipt notified by email and / or are not sent immediately within 8 days
- Worn clothing and / or washed
- The article is used
- You have tried to repair the defect
- You did not follow the instructions
- The original labels are removed
- The packaging is missing or broken
- Discounted items

-The Splash About Nappy Liners swim diaper liners can not be exchanged or returned.

I want to exchange an item, what should I do?
Send an email to us first info@legarcon.nl quoting the invoice number. Please indicate in the email which item you want to trade and what you want in its place. We can already book then this article is for you. Then send instantly exchange item (postage prepaid) to us. Add a note with your address, name and invoice number or a copy of the invoice with the shipment. Please state clearly what you want to trade and what you make to receive in its place. The postage for sending back will not be reimbursed by us.
Once we have received your shipment in good condition, we will send the replacement item to you as soon as possible.
If you want to exchange you received with mailbox post an article and you want to return an item that can only be sent by parcel post will be shipping this purpose should not have to pay extra postage. Costs us vergoed.u
- Insufficient or no postage will be refused by us and will therefore be sent to you by PostNL return.
- Returns, which sent outside the return period of 8 days (too late) (postmark is binding), will not be credited or exchanged and are automatically owned by le garcon & femme designs
- The postage incurred by you for returning to exchange or return will not be reimbursed by us.

I want to return an item, what should I do?
Send an email to us first info@legarcon.nl quoting the invoice number. Please indicate in the email which item you want to return. Send immediately after the return item (postage prepaid) to us. Add a note with your address, name and invoice number or a copy of the bill (written on what you want) the consignment and also provide your bank details. Possibly the reason why you want to return.

Once we receive your return in good condition we will verschuldige amount as soon as

We do not give money back before you get a credit voucher

1. Entrepreneur: the natural or legal person who is a member of the Foundation Webshop Certified products and / or services to consumers at a distance;
Google Vertalen voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder
Rechtstreekse vertaling uitschakelenOver Google VertalenMobielPrivacyHelpFeedback verzenden
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

4. Bedenktijd: de periode(8 dagen ) waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.na deze 8 dagen is uw bestelling defenitief en kunt u deze niet meer annuleren. Annuleringen worden alleen schriftelijk geaccepteerd.(binnen 8 dagen na de bestelling) Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild ,ook worden zij niet retour genomen. Artikelen welke machinaal gebreid zijn ,kan het voorkomen dat niet ieder steekje even gelijk is bij de naad ,hier kunnen wij als bedrijf niets aan doen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van de ondernemer.

2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de consument de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.

3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

2. De ondernemer bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.

3. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. De ondernemer zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen voor een veilige webomgeving.

4. Aan de consument zal de ondernemer bij het product of dienst meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
B. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
c. de informatie over de garanties en service na aankoop
e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten

6. De ondernemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten zodat de consument het product goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.

3. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de - prijs inclusief belastingen; - kosten van aflevering indien van toepassing; - wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen; - wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst; - de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; - de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld.

2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

3. Indien sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen aanbieden, mits door de ondernemer duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.

4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de ondernemer dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen dan wel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

Artikel 6 - Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen 5 dagen . De standaard verzendkosten zijn 3.95euro . Bij een bestelling van 99.95 euro of meer dan is verzenden bij ons geheel gratis.(geld alleen voor Nederland )zolang een pakket niet volledig is betaald (wanneer het in goed vertrouwen is verzonden) is deze door ons opeisbaar en is de klant nog geen eigenaar.

2. Indien er sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan de ondernemer, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld. Gemaakte kosten worden door wan betaling van de klant door ons in rekening gebracht .

3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan de ondernemer te worden medegedeeld.

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende acht dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.(geld alleen bij de nieuwe collectie's zonder korting)na deze 8 dagen is uw bestelling defenitief en kunt deze niet meer annuleren.

2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.

2. Er word nimmer geld retour gezonden ,de consument kan een ander artikel uitzoeken of krijgt een tegoed bon,deze is voor onbepaalde tijd geldig. De eventuele bank kosten worden door de ondernemer nog in rekening gebracht cq verrekend,bij een betaling via Multisafepay betaald de ondernemer een bepaald bedrag ,afhankelijk van het betaal middel waar de klant mee betaald, en bij terug zending van het artikel dient de klant deze betaling nog te voldoen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht kan alleen door de ondernemer worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

2. De ondernemer erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van de ondernemer komen.

Artikel 11 - Garantie

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen. Op machinaal gebreide artikelen kunnen mogelijk on effen heden in voorkomen,in de aanhechting van de zijnaad daar kunnen wij verder niets aan doen.

Artikel 12 - Conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk (http://www.keurmerk.info) nadat de klacht is ingediend bij de ondernemer en getracht is tot een oplossing te komen. De bij de Stichting ingediende klacht zal worden doorgestuurd naar de ondernemer teneinde deze in de gelegenheid te stellen de klacht alsnog op te lossen dan wel het standpunt aan de Stichting kenbaar te maken. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost zal de Stichting Webshop Keurmerk trachten te bemiddelen. Een klacht wordt door de Stichting Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de consument meest gunstige bepaling(en) voorrang
Terug
Uw ipadres is: 54.234.114.202
Copyright © 2019 Le garcon & Femme designs. Powered by Zen Cart
Design by Interactive Business Solutions Co. and edited by Xar